Kredyt gotówkowy

 1. Kwota udzielonego kredytu 10 000,00 zł.
 2. Całkowita kwota kredytu 10 000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy).
 3. Okres kredytowania 60 miesięcy,
 4. Roczne zmienne oprocentowanie nominalne 7,20%.
 5. Całkowity koszt kredytu wynosi 2 553,14 zł, w którego skład wchodzą:
  a) prowizja za udzielenie kredytu 350,00 zł,
  b) odsetki od kredytu 1 807,14 zł,
  c) koszty usług dodatkowych 396,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 396,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł,
  d) pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,
 6. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,29%.
 7. całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 12 553,14 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 27-02-2024 r.

[1] Przyjęto założenie, iż prowizja i koszt ubezpieczenia kredytu finansowane są ze środków własnych kredytobiorcy; w sytuacji, gdy prowizja i/lub koszt składki ubezpieczeniowej finansowane są z kwoty kredytu, całkowita kwota kredytu jest równa kwocie udzielonego kredytu pomniejszonej o te koszty

[2] Dotyczy sytuacji, gdy zastosowano dla umowy kredytowej zabezpieczenie w formie ubezpieczenia.