POLITYKA INFORMACYJNA

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej określa ogólne zasady oraz zakres ogłaszania przez BS informacji dotyczących adekwatności kapitałowej i ekspozycji na ryzyko, częstotliwość ogłaszania oraz zasady zatwierdzania polityki informacyjnej.

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Banku, współczynnik wypłacalności oraz stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dostępne są w siedzibie Centrali BS w Skępem (sekretariat).

Zarząd.

Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Skępem podlegających ogłaszaniu według stanu na 31 grudnia 2022 roku.

Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Skępem podlegających ogłaszaniu według stanu na 31 grudnia 2021 roku.

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału na dzień 31.12.2020 roku.

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału na dzień 31.12.2019 roku.

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału na dzień 31.12.2018 roku.

Zasady polityki informacyjnej.